Mga Pamantayan sa Pag-upa ng Kapital (Nangungunang 4) | Hakbang sa Hakbang Mga Halimbawa na may Paliwanag

Pamantayan sa Pagpapaupa ng Kapital

Kabilang sa mga pamantayan sa pag-upa ng kabisera ang sumusunod na 1) ang pagmamay-ari ng pag-aari ay inililipat sa nag-abang sa pagtatapos ng panahon ng pag-upa, 2) ang may pahiram ay may pagpipilian na bilhin ang inarketang asset sa presyo na mas mababa sa presyo ng merkado ng pag-aari sa pagtatapos ng panahon ng pag-upa, 3) na ang panahon ng pag-upa ay hindi bababa sa 75% ng mga assets pang-ekonomiya / kapaki-pakinabang na buhay at 4) ang kasalukuyang halaga ng minimum na pagbabayad ng pag-upa ay dapat na hindi bababa sa 90% ng patas na halaga ng asset.

Ang Capital Lease ay walang anuman kundi ang karapatan o Pagmamay-ari ng isang naupahang pag-aari ay inililipat sa umuupa at pinapaboran lamang ng pinansiyal na mga assets.

Nangungunang 4 na Pamantayan para sa isang Capital Lease

Ang pamantayan ng Capital Lease ay pangunahin sa apat na uri, at ang kasunduan sa pag-upa ay may bisa lamang kung natutugunan nito ang alinman sa apat na pagpipilian -

# 1 - Pagmamay-ari

Ang pagmamay-ari ng isang naupahang pag-aari ay inililipat sa nangungupahan sa pagtatapos ng kasunduan sa pag-upa. Kasama sa kasunduan sa pag-upa ang isang probisyon na, sa huli, ang pamagat ng lease term na pinauupang mga pamagat na ipinapasa sa nag-abang.

Halimbawa

Subukan nating maunawaan ang pag-upa ng Pagmamay-ari sa pamamagitan ng pangunahing halimbawa sa ibaba.

Nag-sign ang Sterling Corporation ng isang kasunduan sa pag-upa para sa isang asset sa loob ng 60 Buwan na may kapaki-pakinabang na haba ng buhay ng isang asset ay 10 taon. Sumasang-ayon ang Sterling Corporation na magbayad ng nagpapababa ng isang buwanang pagbabayad sa pag-upa ng pag-upa na may interes bilang isang asset na pinondohan ng nanghihiram, at ayon sa bawat kasunduan ay handa na si Lessor na ilipat ang ligal na pagmamay-ari ng isang naupahang pag-aari sa may-ari sa katapusan ng kasunduan.

Kung gayon ang pag-upa sa itaas ay inuri bilang Capital Lease bilang kasunduan sa pag-upa na tinutupad ang pamantayan sa Pagmamay-ari.

# 2 - Opsyon sa Pagbili ng Bargain (BPO)

Kung ang kasunduan sa pag-upa ay naglalaman ng isang pagpipilian sa pagbili ng bargain, ang lease ay tinatawag na Capital Lease. Ang kasunduan sa pag-upa ay nagbibigay ng isang probisyon sa nangungupahan upang bumili ng mga leased assets o pag-aari sa isang presyo na inaasahang mas malaki kaysa sa patas na halaga, ang nasabing pamantayan ay tinawag bilang isang pagpipilian sa pagbili ng bargain.

Halimbawa

Ang Essar limit (Lessor) at Trojan limit (Lessee) ay nag-sign ng isang kasunduan sa pagpapaupa noong Enero 1, 2012. Ang termino ng lease ay 15 taon. Ang kasunduan sa pag-upa ay hindi nakansela at mayroong isang minimum na pagbabayad sa pag-upa na may kasalukuyang halaga na $ 450,000, at ang pag-upa ay nagsasangkot sa paggamit ng makinarya na may 17 taong tinatayang kapaki-pakinabang na buhay at nagkakahalaga ng $ 460,000. Ang kasunduan sa pag-upa ay nagbigay ng isang probisyon sa Trojan na limitado upang bumili ng mga assets para sa $ 20,000 sa pagtatapos ng kasunduan sa pag-upa.

Kaya sa halimbawa sa itaas, ang probisyon ng Pagbili ng Bargain sa isang kasunduan sa pag-upa ay ibinibigay sa Trojan Limited; ang nasabing kasunduan sa pag-upa ay inuri bilang isang kasunduan sa pag-upa ng kapital.

# 3 - Term sa Pag-upa

Kung ang kasunduan sa pag-upa ay nagbibigay ng isang probisyon ng isang Hindi nakanselang term ng pag-upa, na katumbas ng 75% o higit pa kaysa sa inaasahang buhay pang-ekonomiya ng mga inuupahang mga assets, kaysa sa naturang kasunduan sa pagpapaupa ay tinawag na Capital Lease.

Kaya't kung titingnan mo ang halimbawang ipinaliwanag sa pamantayan ng dalawa, tinutupad nito ang pamantayan ng term ng pag-upa, dahil ang term ng pag-upa ay 15 taon at ang buhay ng mga assets ay 17 taon, kaya't mangyaring term na mas 75% ng buhay pang-ekonomiya ang mga nirentahang lease sa itaas -pahiwatig na halimbawa.

Halimbawa

Talakayin natin ang isa pang halimbawa.

Ang isang limitadong ABC ay nag-sign ng isang kasunduan sa pag-upa na may XYZ na limitado para sa Makinarya, na may isang patas na halagang $ 17,000, at limitado ng leased ito ng ABC sa loob ng 3 taon. Bilang gantimpala, ang limitadong XYZ ay magbabayad ng Buwanang upa na $ 600 at ang pang-ekonomiyang haba ng makinarya ay 5 taon, ang kumpanya ay naniningil din ng 3% ng interes sa isang pautang na $ 17,000.

Kaya't sa nabanggit na halimbawa, ang term sa pag-upa ay 3 taon, at ang haba ng pang-ekonomiyang haba ng inupahang pag-aari ay 5 taon, kaya ang termino para sa pag-upa ay mas mababa sa 75% ng mga haba ng buhay ng mga assets, kung kaya ang pang-upa sa itaas ay tinatawag na operating lease.

# 4 - Kasalukuyang Halaga

Ang Kasalukuyang Halaga ng minimum na mga pagbabayad sa pag-upa (MLP) ay 90% o higit pa sa patas na halaga ng mga assets.

Kaya't kung kukuha ka ng halimbawa sa pamantayan ng dalawa, ang patas na halaga ng merkado ng isang pag-aari ay $ 460,000, at ang Kasalukuyang Halaga ng Pinakamababang Bayad sa Pag-upa ay $ 450,000, na higit sa 90%, kaya nasiyahan ang kasunduan sa pag-upa sa pamantayan ng kasalukuyang halaga ng MLP.

Halimbawa ng Pamantayan sa Pag-arkila ng Pag-upa

  • Noong Disyembre 1, 2010, ang Kelly Inc. isang laptop na serbisyo at kumpanya ng pag-print at pumasok sa kasunduan sa pag-upa para sa isang kulay na nakopya sa Xerox limitado
  • Ang kasunduan sa pag-upa ay nagbigay ng isang probisyon sa apat na taunang pagbabayad na $ 100,000 simula sa Disyembre 1, 2010, ang pagsisimula ng lease, at sa bawat Disyembre 1 hanggang sa apat na taunang pagbabayad ay nakumpleto.
  • Ang pang-ekonomiya o kapaki-pakinabang na haba ng buhay ng isang tagakopya ay tinatayang anim na taon. Bago magpasya na mag-upa, isinaalang-alang ni Kelly Inc. ang pagbili ng copier para sa presyo ng cash na $ 479,079. Kung ang mga pondo ay hiniram upang bilhin ang copier, ang rate ng interes ay 10%. Paano dapat maiuri ang kasunduan sa pag-upa sa itaas?

Solusyon: -

Ngayon ay ilalapat namin ang apat na pamantayan sa pag-uuri.

Pagkalkula: - PV ng MLP = Ang mga pagbabayad sa pag-upa ay multiply sa Kasalukuyang Halaga **

= $100,000 *3.48685

= $ 348,685 <90% ng $ 479,079

** Kasalukuyang Halaga ng isang annuity dahil sa $ 1: n = 4, i = 10%

Dahil wala sa apat na pamantayan ng pag-uuri ang natutugunan, hindi ito isang kasunduan sa pag-upa ng kapital ito ay isang kasunduan sa pagpapatakbo ng pag-upa.

Ipagpalagay na kung ang kasunduan sa pag-upa sa itaas ay nagbigay ng isang probisyon na ang termino para sa pag-upa ay katumbas ng tinatayang kapaki-pakinabang na buhay ng tagakopya kaysa sa transaksyon ay dapat na maitala ng umuupa bilang isang lease sa kabisera sapagkat natutupad nito ang mga pamantayan ng hindi nakansela na term ng pag-upa ay katumbas ng 75 % o higit pa sa inaasahang buhay pang-ekonomiya ng mga assets.

Konklusyon

Kaya mula sa mga paliwanag sa itaas, malinaw na mayroon lamang ang pag-upa ng kapital kung ang kasunduan sa pag-upa ay nakakatugon sa alinman sa nabanggit na pamantayan. Kung ang isang kasunduan sa pag-upa ay hindi nakakatugon sa alinman sa mga nabanggit na pamantayan, kung gayon ang naturang pag-upa ay bilang default na tinatawag na isang operating lease. Ang pamantayan sa itaas ay ginamit upang uriin ang mga lease sa mga libro ng umuupa.